Akıllı şehir yolculuğu (XXVIII) fonlar – hibeler – projeler

Akıllı Belediyecilik Uygulamalarında fonlarla- hibelerle başarı yollları… (28'nci yazı)
Akıllı şehir yolculuğu (XXVIII) fonlar – hibeler – projeler
Akıllı Şehir Yolculuğu'nun 28'nci yazısında fonlar –hibeler ve projeleri yazdık: (Giriş görseli ab gov tr/5966.html (Sivil Toplum Diyaloğu – I) adresinden alınmıştır.

Fon – hibe sağlayıcı kurum/kuruluşlar/projeler ve başarılı uygulama örnekleri:

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: PRODESİçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında başlayan derneklerin projelerine yardım programı başarılı bir şekilde yürütülerek sivil toplum kuruluşlarının kapasite arttırma çalışmalarına artan hızla destek verilmeye devam edilmektedir.

Yardımların Amacı
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.

Ayrıntılı bilgi: siviltoplum gov tr/proje-destek-sistemi-prodesKamu-STK İş Birliği Projesi

Fon Kaynakları
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA) kapsamındaki tüm güncel hibe duyuruları:

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı (ab gov tr) kurum web sitesi "güncel hibeler" (ab gov tr/guncel-hibeler_50801.html) bölümünden ve Merkezi İhale ve Finans Birimi (cfcu gov tr/tr/node/1453) kurum web sitesinden takip edilebilir.


Ayrıntılı bilgi: siviltoplum gov tr/bilgimerkezi/fon-kaynaklari

İyi Uygulama ÖrnekleriAyrıntılı bilgi: siviltoplum gov tr/bilgimerkezi/iyi-uygulama-ornekleri


Faydalı BağlantılarAyrıntılı bilgi: siviltoplum gov tr/bilgimerkezi/faydali-baglantilar


KALKINMA AJANSLARI

Kalkınma Ajansları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve yerel kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla bölgedeki kamu ve sivil toplum aktörlerine mali ve teknik destek vermektedir. Teknik destek hizmetleri kapsamında eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı ve danışmanlık sağlama gibi alanlar yer almaktadır.

Türkiye'de bulunan 26 Kalkınma Ajansı sorumlu oldukları bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına göre kalkınmayı teşvik edici destek programları yürütmektedir. Her ajansın kurum web sayfasından mali ve teknik desteklere ilişkin güncel duyuruları, proje teklif çağrıları takip edilebilir.

Ayrıntılı bilgi: siviltoplum gov tr/bilgimerkezi/kalkinma-ajanslari


AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROGRAMLARI

Avrupa Birliği (AB) Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır.

Vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler, genel politika ve strateji öncelikleri doğrultusunda hazırladıkları projeler aracılığıyla, AB Programlarından istifade edebilmektedir.

AB Programları ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığından, programlara yapılan başvuruların genel olarak farklı ülkelerden ortaklarla yapılması gerekmektedir.

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını yayımlayan Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi AB genel bütçesinden sağlanan tahsisat ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmakta ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Ülke merkezli programlar için ise, katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslara yapılan başvurular bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve projeler ajanslar aracılığıyla desteklenmektedir. Program kapsamında sağlanan desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma, bilgi paylaşımı vb.) verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi: ab gov tr/avrupa-birligi-programlari_49875.html


AB Başkanlığı Projeleri'nden örnekler:

Avrupa Birliği Başkanlığı, AB süreci doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. AB üyelik sürecinde Türkiye'de kamu ve sivil toplumun etkinliğinin artırılması, AB konusunda diyaloğun geliştirilmesi, AB'nin Türkiye'de daha geniş kitlelere anlatılması ve Türkiye'nin Avrupa'da daha etkin tanıtılması için geliştirilmiş projeler:

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi I

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı ve böylece Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi-I (CSD I) projesi tasarlanmıştır. Proje, Avrupa Komisyonu finansmanıyla Türk sivil toplumu ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek, potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle, diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar geliştirmek amacıyla Türkiye için 2006 Katılım Öncesi Yardım Programı kapsamında geliştirilmiş projenin uygulaması sona ermiştir.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi II

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi projesinin devamı niteliğindeki Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II (CSD II) başlıklı proje IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

Proje 5.3 Milyon Avro tutarında olan ve işbirliğini, ortaklıkların desteklenmesini ve Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programlarının uygulamasını kapsamaktadır. Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da amaçlamıştır.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi III

2014 yılında uygulama dönemi başlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programının üçüncü aşaması ise "Siyasi Kriterler" ve "Medya" hibe programları ile "Medya Diyalog Seminerleri" bileşenlerinden oluşmaktadır. Siyasi Kriterler ve Medya hibe programları kapsamında Türkiye ve AB sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından birlikte geliştirilen 55 projeye yaklaşık 7 milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu hibe projelerinin uygulama dönemi 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla başlamıştır. Bununla birlikte; projenin "Medya Diyalog Seminerleri" bileşeni altında ise Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik yönelik algılarının iyileştirilmesinde etkin bir rol oynayan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen diyalog seminerleri ve çalıştaylar ile AB üyelik sürecinde farklı aktörlerin üstlendiği roller ve diyaloğun önemi üzerine görüş alışverişi yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi IV

Söz konusu projenin dördüncü aşaması kapsamında ise Çevre; Enerji; Tüketicinin ve Sağlığının Korunması; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; İşletme ve Sanayi Politikası; Tarım ve Balıkçılık; Eğitim hibe programları altında sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır.

AB'den ve Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının ortak projelerle başvuruda bulundukları program kapsamında 80 proje hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe projeleri 15 Şubat 2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

İstanbul AB'ye Hazırlanıyor

"İstanbul AB'ye Hazırlanıyor Projesi" Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen protokol imza töreniyle hayata geçmiştir. İstanbul ilindeki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği sürecinde farkındalıklarının artırılmasının yanında ilgili birimlerin alt yapısını güçlendirmeye, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmaya katkı sağlamak projenin amacıdır. Proje kapsamında "Şehir Eşleştirme Programı" ve kaymakamlık ve ilçe belediyeleri personeline yönelik "AB Hibe Programları ve Proje Hazırlama" eğitimleri düzenlenmiştir.

Ankara AB'ye Hazırlanıyor

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyesi kuruluşların AB müktesebatı ve uyum süreci ile AB mali yardımları hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir.

Jean Monnet Burs Programı

25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Türkiye'nin AB müktesebatı konusunda donanımlı beşeri sermayesine katkıda bulunmayı hedefleyen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programlarından biridir.

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'de AB uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili çok çeşitli alanlarda uzman yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Jean Monnet Bursları, Türkiye'deki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile üniversite öğrencileri ve üniversitelerin akademik ve idari personeline AB üyesi ülkelerde lisansüstü öğrenim görme imkânı sunmaktadır.

Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor

AB müktesebatının önemli bir bölümü belediyelerin yetki alanına girmektedir. Bu sebeple, belediyelerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip olması müktesebatın doğru uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, belediyelerimizin AB ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülecek bir projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. "Belediyelerimiz AB'ye Hazırlanıyor" adıyla uygulanacak projenin hedef kitlesi nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçe belediyelerimizdir. 2011 yılı ile uygulaması başlayan proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Faslın açılış kriterinin karşılanmasına yönelik çalışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından ilgili tüm tarafların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alan kapsamlı bir teknik yardım projesi hazırlanmıştır.

Toplam bütçesi 2 milyon Euro olan Proje resmi olarak 17 Eylül 2014 tarihinde başlamış olup, 16 Eylül 2016'da tamamlanmıştır.

Fasıl kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlamak üzere, kamu kurumları, iş dünyası ve STK'ların aktif katılımı ve desteği ile yürütülen Projeyle mevcut yasal durum gözden geçirilmiş, eylem planları ve mevzuat taslakları hazırlanmıştır.

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı

"Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" katılım öncesi süreçte Türkiye'de sivil toplumu güçlendirerek, siyasal reformların ve AB'ye uyum çabalarının genişlemesine ve kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yer almakta plan program kapsamındaki sekiz farklı hibe programı için ayılan toplam bütçe 10,5 Milyon Avro'dur. Söz konusu hibe programlarının beşi merkezi olmayan uygulama sistemi kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmüştür. Diğer üç hibe programı ise merkezi uygulama sistemi kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. Bu projenin uygulaması sona ermiştir.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)

"Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi" Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin "teknik destek" ve "hibe"den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde başlamıştır. Proje, Başkanlığımız koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır. Projenin teknik destek bileşeni kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen birtakım faaliyetler düzenlenmektedir. Hibe bileşeni kapsamında 2018 yılında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci neticesinde Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan 23 projeye 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanmıştır.

Projeye ilişkin ayrıntılar yerelde lab org tr/sehireslestirme adresinde yer almaktadır. Projenin 2020 yılında sona ermesi planlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi: ab gov tr/ab-bakanligi-projeleri_46008.html


Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)
Ayrıntılı Bilgi: yereldeab org tr/sehireslestirme/Anasayfa.aspx


BELEDİYELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN/PLANLANAN PROJE ÇALIŞMALARI

CANLI LABORATUVAR (LIVING LAB) ÖRNEK PROJE UYGULAMASI BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ (İSTANBUL)CANLI LABORATUVAR (LIVING LAB) PROJESİProje Kategorisi: Çevre Projeleri

Türkiye'nin İlk "Canlı Laboratuvarı (Living Lab) Başakşehir'de kuruldu

Başakşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyadan gelen yaratıcı Bilgi ve İletişim Teknolojileri ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, gerçek ortamda denendiği ve görücüye çıktığı Türkiye'nin ilk "Canlı Laboratuvarı (Living Lab) Başakşehir'de kurdu.

Başakşehir Yaşam Lavoratuvarı olarak adlandırılan Merkez, Başakşehirde yaşayanlara ve çalışanlara en ileri ve hayatı kolaylaştıran teknolojik hizmetleri bulabilecekleri bir ortam yaratıyor. Belediye teknoloji kullanımında ve yaratıcılıkta dünya şehirlerine örnek alarak geliştirdiği projesi Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Başakşehir Living Lab EnoLL üyesi oldu

Türkiye'de bu yönde inovasyon ve uygulama ortamını sağlayacak olan Living-Lab için çalışmalarını uzun süre devam ettiren Başakşehir Belediyesi Başakşehir Living-Lab (Başakşehir Yaşam Laboratuvarı) 23 Mayıs 2012 tarihinde Mechelen, Belçika'da yapılan törenle European Network of Living Labs, ENoLL'un üyesi oldu.Üyelikle birlikte hız kazanan çalışmalarda büyük bir tizizlikle sürdürülerek 2013 yılında halka kapılarını açan Başakşehir Living Lab, bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirildiği Başakşehir Belediyesi bünyesinde bir inovasyon ve teknoloji merkezidir. Living Lab, geliştirilen ürün veya hizmetlerin kullanıcıları ile birlikte geliştirildiği bir uygulama ortamıdır.

Living-Lab. nedir?

Herhangi bir bilim dalında yapılan bir geliştirmenin, gerçek doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla test edildiği, iyileştirildiği ve uygulandığı ortamdır. Living-Lab, ürün ve hizmetin topluma gerçek katma değerini görmesini sağlayan farklı bir araştırma ve inovasyon yöntemidir ve tekrarlanabilir bir model olma özelliğiyle de Living Lab bir gerçek ortam laboratuarı oluşturuyor. Diğer araştırma yöntemlerinden farklı olmasının ana sebebi, gerçek kullanıcıların gerçek yaşam koşullarında yeni teknoloji ile nasıl etkileşim içinde olduklarını ve nasıl uyum sağladıklarını görebilmektir. Kullanıcılar sadece pasif kullanıcı olmayıp inovasyonların yaratılmasına ve teknolojinin modifiye edilerek kendi kullanımlarına uygun hale getirilmesine yardımcı olurlar.

Örneğin evde yaşayan bir lise talebesinin hastayken evinden okul sınıfına bağlanarak dersi takip etmesi için geliştirilen teknolojinin denemeleri ev ile sınıf arasında yapıldığında hem lise talebesinden hemde sınıf öğretmeninden gelen geri bildirimler teknoloji geliştiricisinin pazarın talebine uygun olarak hızlı bir şekilde etkili ve doğru düzeltmeleri yapması sağlanır. "Başakşehir Living Lab" ICT (Bilgi İletişim Teknolojileri) ilişkili ürün ve hizmet geliştirmeleri için Living Lab ortamı sağlamaktadır.

Living Lab ne kazanç sağlar?

Türkiye'de ve dünyada bireyler, şirketler, şehirler ve ülkeler yaratıcı yenilikler ile sürdürülebilir bir yaşam peşindeler. Ancak yaratılan bu yeni ürün ve hizmetlerin büyük bir kısmı toplum beklentilerini karşılamadığından harcanan kaynaklar boşa gitmektedir. Bu sebepten, yapılan geliştirmelerin hedef kitle beklentilerini karşılamasını sağlamak için gerçek ortamlarda test edilmesi, uygulanması ve beklentileri karşılayacak şekilde üretilip pazara sunulması gerekmektedir.

Living Lab'ler bu geliştirmelerin denenmesi için gerçek uygulama ortamı sağladığından dolayı önemlidir ve şehirlere/ülkelere büyük katma değer sağlarlar. Geliştirme yapan şirketler proje ekiplerini kente getirirler, kentin kaynaklarından faydalanırlar, istihdam yaratırlar ve uygun ortam olduğunda geliştirme birimlerini hatta sonra da şirketlerini bile getirmeyi düşünürler. Livin Lab'ler ekonomik katma değer dışında, belediyelerin kentlilere daha gelişmiş, verimli, hızlı hizmet imkanı vermesini ve sosyo-politik gücünü arttırmasını sağlar. Livin Lab'ler o kentte yaşayan toplumun bilgi olarak eğitilmesini, toplumda daha güçlü konuma gelmelerin ve dolayısıyla ekonomik olarak gelişmelerini sağlar.

Living Lab'ler, ICT Kentler gibi şehirlerin ve şehirlilerin dünya ile daha fazla entegre olmalarını sağladığından yaratıcılık fırsatlarını daha iyi kullanmalarını sağlarlar. Dünyada ilk kez 2000'li yılların başında önce dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan MIT ‘nin profesörü William Mitchel ortaya attığı bu konsept ilkin İskandinav ülkelerinin ilgisini çekti ve ilk yaşam laboratuarı İsveç'de kuruldu. Kısa bir sürede Finlandiya'da 19, dünyada ise 273 yaşam laboratuvarı faaliyete geçirildi ve o yıllardan günümüze bu laboratuarlara her gün yenisi eklenmektedir. Türkiye ‘de ise Ülkemizde ilk yaşam laboratuvarı, İstanbul'da genç, dinamik ve hızla gelişen bir merkez olan BAŞAKŞEHİR'de 2012'de belediyece faaliyete geçirilmiştir. Yani Türkiye'de bir "İLK"tir…

Gelişmiş ekonomilerde araştırma için yeterli imkan olsa da, toplum fertlerinin bu teknolojileri doğal ortamda nasıl kullandıklarını algılamadan yararlılığını tam kavramaları gerçekte zordur. İnovasyonların gerçek ortamlarda denenmesi, teknolojinin kitlelere nasıl yaygınlaştırılacağının ve sürdürülebilir olacağının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağından, Ar-Ge maliyetlerinin düşmesini ve teknolojinin katma değerinin ülke ekonomisine hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlayacaktır.

Bu ortamlar akıllı şehirleşme dışında, sağlıktan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda akıllı hizmetlerin geliştirilerek vatandaşa götürülmesini sağlayacaktır.

Başakşehir Living Lab, ICT (Bilgi İletişim Teknolojileri) tabanlı ürün ve hizmet geliştirme ve deneme ortamıdır ve kurumlar dışında yaratıcı fikri olup yeterli kaynağı olmayan birey ve küçük işletmelere geliştirme yapma imkanı ve tüketiciye yada yatırımcıya gösterme ortamı sağlamaktadır. Başakşehir Belediyesi, Başakşehir'i dünyada tanınmış "Uygulamalı Teknoloji ve İnovasyon Şehiri" markası yapma vizyonunu belirlemiştir. Başakşehir Living Lab kapsamındaki Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi binası 1 Gb hız kapasiteli fiber optik internet altyapısına sahip olup, Gold seviyede LEED Yeşil bina sertifikasına sahiptir.


YURTDIŞI DESTEK PROGRAMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ
UFUK 2020 Çağrıları

• Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler (Smart And Sustainable Cities)
Proje Adı: UNaLab – Urban Nature Labs

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab, Unalab H2020 projesinde yer alan 28 konsorsiyum ortağından birisidir. Unalab projesinin amacı; iklim değişikliği ve su kıtlığı ile ilgili yaşanan problemlerin giderilmesi için yine doğa bazlı inovatif çözümler geliştirmek, fener şehirlerde uygulamak, standartların oluşmasına katkı sağlamak ve şehirlerin daha yaşanabilir ve iklim değişikliklerine daha dayanıklı hale gelmelerini sağlamaktır.

• Yarının Endüstrisinin Temelleri (Foundations For Tomorrow's Industry)
Proje Adı: Metabuilding Labs

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab Avrupa Birliği HORIZON2020 Destek Programı altında ‘'Yarının Endüstrisinin Temelleri'' başlığı ile açılan çağrı için hazırlanan ve kabul edilen ‘'Metabuilding Labs Projesi'nde'' 40 ortaktan oluşan konsorsiyumda proje uygulama ortağıdır.

Metabuilding Labs projesinin amacı; Verimli, sağlıklı ve doğa koşullarına dayanıklı yaratıcı dış bina giydirme malzememlerinin geliştirilmesini, gerçek ortamlarda uygulanmasını ve sonuçlarının ölçümlenerek bina giydirme standartlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

ERASMUS +
Bireylerin Öğrenme Hareketliliğini Arttırmak
Proje Adı: Kodlama Kampı

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab 2016 yılında ERASMUS + destek programı altında ‘'Bireylerin Öğrenme Hareketliliğinin Arttırılması'' başlığı ile açılan çağrı için hazırlanan ve kabul edilen ‘'Kodlama Kampı Projesi'nde'' konsorsiyum ortağı olmuştur. Gençlerin girişimcilik konusunda deneyim kazanması, farklı ülkelerden gelen gençlerin bir arada takım çalışması ruhu ile ortaklaşa proje deneyimi kazanmaları amaçlanmış ve 15'i Romanya, 15'i Başakşehir'den toplam 30 öğrencinin katıldığı bir kodlama kampı düzenlenmiş ve kamp süreci içerisinde tasarım çalıştayları, hackathon ve demo günü gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılı Bilgi: basaksehir-livinglab com/BLL/anasayfa/

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJELERİAyrıntılı Bilgi : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi


Bağcılar Belediyesi Projeleri ‘nden Örnekler

Ayrıntılı Bilgi: bagcilar bel tr/projeler


KIRKLARELİ BELEDİYESİ
PROJE OFİSİ
PROJE RAPORU:Kırklareli Belediyesi Proje Takımı

• Begüm Öğüttüren Güvenç
Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Küresel Politika ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Sonrasında ise Trakya Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmıştır.

• Işı TARCAN
2012 yılında Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası çeşitli alanlarda yazılım destek uzmanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Bilişim öğretmenliği yapmıştır. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi İnşaat Teknolojileri bölümü mezunudur. Halen Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişimleri bölümü son sınıfı öğrencisidir.

• Cansu Çeviker
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversitenin son senesinde Erasmus+ kapsamında Litvanya Vilnius Üniversitesinde Journalism and Information bölümünde öğrenci değişimine katıldı.

• Gözde Önce
Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2016 yılı mezunudur. Şuanda Beykent Üniversitesi'nde Mimarlık yüksek lisansını yapmaktadır.

• Kemal Altıntaş
Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı okudu. Oradan mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi'nde Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans yaptı.

BAŞVURUSU YAPILAN PROJELER:

Erasmus + Programı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenecek projeler:

• Program Adı:Erasmus + Programı KA347 - Gençler ve politika yapıcıları arasında diyalog

Proje Adı: Gençler için Sıfır Emisyonlu Gelecek Projesi
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: Kırklareli Belediye Başkanlığı Kıyıköy Doğa Spor Kulübü Derneği , Çözümün Parçasıyız Derneği , Avrupa Akdeniz Gençlik Fedarasyonu ( Berlin, Almanya) , Kültürel İlişkiler Derneği ( Helsinki, Finlandiya) , Nemzetközi Kulturális Kapcsolatokért Szövetség ( Budapeşte, Macaristan) , Kültürel Miras Enstitütüsü ( Sofya, Bulgaristan)
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Proje Toplam Bütçesi : 29.730 Euro
Başvuru Durumu : Henüz Onaylanmadı

• Program Adı :Erasmus + Programı KA347 – Gençler ve politika yapıcılar arasında diyalog

Proje Adı: Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'de Gençlik Stratejisi
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: Kıyıköy Doğa Spor Kulubü Derneği , Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Yurtdışı Ortaklıklar
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Başvuru Durumu : Henüz Onaylanmadı


• Program Adı :Erasmus + Programı KA205 – Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Adı : Daha İyi Bir Gelecek İçin Bilinçli Seçimler
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: Kıyıköy Doğa Spor Kulubü Derneği , Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Yurtdışı Ortaklıklar
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Başvuru Durumu : Henüz Onaylanmadı


İngiltere Ulusal Ajansı tarafından Desteklenecek Projeler :

• Program Adı :Erasmus + Programı KA105 – Gençlik Hareketliliği

Proje Adı : Sürdürülebilirliğe Doğru Giden İç Yollar
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: AshaCentre ( İngiltere) , Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Yurtdışı Ortaklıklar
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Başvuru Durumu : Henüz Onaylanmadı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları Hibe Programı :

• Program Adı :Çevre Şehirclik Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

Proje Adı : ……
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: Kırklareli Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği Kulübü, Çözümün Parçasıyız Derneği , Kırklareli Bisikletliler Derneği , Kırklareli Belediyesi
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Proje Başlangıç Tarihi : 2021 yılı
Başvuru Durumu : Yapılacak

• Program Adı :Çevre Şehirclik Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

Proje Adı : ……
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: Kırklareli Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği Kulübü, Trakya Kalkınma Ajansı , Lüleburgaz Belediyesi , Kırklareli Belediyesi
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Proje Başlangıç Tarihi : 2021 yılı
Başvuru Durumu : Yapılacak

• Program Adı :Çevre Şehirclik Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

Proje Adı : İklim Değişikliği Adaptasyonu için Hassas Tarım Tabanlı İzlenebilirlik Sistemi
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: Kırklareli Belediyesi , Kırklareli Valiliği
Proje Uygulama Birimi : Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Proje Başlangıç Tarihi : 2021 yılı
Başvuru Durumu : YapılacakBÜYÜKELÇİLİKLER HİBE PROGRAMI :

• Program Adı : ABD Büyükelçiliği Kültürel Miras Hibe Programı

Proje Adı :Osmanlı'dan Günümüze Gelen Kültürel Miras: Mezarlıklar
Proje Süresi : 12 ay
Proje Bütçesi : 500.000 $
Başvuru Sahibi ve Yararlanıcı Kurumlar: KIRKLARELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ KULÜBÜ
Proje Uygulama Birimi :Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi
Proje Başlangıç Tarihi : 2021 yılı
Başvuru Durumu : Henüz Onaylanmadı

Ayrıntılı Bilgi : Kırklareli Belediyesi Proje Ofisi

Bu fon – hibe proje örneklerinin dışında tarımsal faaliyetler tarafında Ülkemizde geliştirilen bölgesel proje örneklerine baktığımızda ise karşımıza bir proje çıkıyor;
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak amaçlı Güneysınır ilçesi'nde hayata geçirdiği lavanta projesi:Proje kapsamında, kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik eden ve tarım şehri Konya'yı lavantanın merkezi yapmak için çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen lavantalardan başarılı sonuç elde edilmesi üzerine bölgede üretimi artırmak için üreticiye 1,2 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulunuyor ve bulunduğu bu destekle katma değeri yüksek lavanta yağı, lavanta çiçeği, lavanta balı üretimini ve lavanta turizmini geliştirmeyi amaçlıyor.


Ayrıntılı Bilgi: konya bel tr/haberayrinti.php?haberID=7733


SONUÇ:
Bugün Akıllı Şehir Yolculuklarıyla bağlantılı önemli bir konuyu yazdık.
Şehirlerin, Belediyelerin teknik ve sosyal anlamda şehir paydaşları'nın üst düzey refahı için gerek altyapı gerekse sosyal amaçlı yapılandırmalarında ihtiyaç duydukları/duyabilecekleri fon-hibe kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri ve ulaşanların başarı örnekleri 28.yazının konusu oldu.

Pandemi nedeniyle.maksimal boyutta maddi sıkıntı içerisinde olan 30'u Büyükşehir toplam 1389 Belediyemiz kaynak arayışındadır. Günümüzün en popüler konusu olan Akıllı Şehir Uygulamaları (Kimine göre 6 kimine göre 16 ancak doğru yaklaşımla konunun 30 ana başlıkta incelemesi tesbitini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemlerince yapılan saptamadır.) başta olmak üzere yapılacak projeler için çözüm ve dış kaynaklı "Fonlar-Hibeler"dir.

Bununla ilgili de öncelikli olan Belediye yapısının uygunluğunun gözlemlenmesidir.

"Dijirati Belediyecilik" (Prof.Dr.M.Kasımoğlu) olarak tanımlanabilecek yapıda;

• Yerel Yönetimin stratejisi nedir?...
Dijitalleşmeye, donanım-yazılım ve zihinsel stratejik bakışı gözlemlenmelidir.
Eksik durum güçlendirilmelidir.

• Belediyenin organizasyon yapısı uygun mu?...
- Dış İlişkiler Birimi
- Bilgi İşlem birimi (IT Birimi)
- Strateji Birimi ve benzeri farklı yapı ve tanımlardan hangisi'nin olduğu gözlemlenmeli. Bu bağlamda bu yapılardan da faydalanarak Dijital Dönüşüm Ofisi yapısı oluşturularak En Üst /Tam yetkili'nin en yakın yardımcısına bağlanmalıdır.
• Belediyenin kurumsal kültürü dijitalleşmeye açık mı?...
Sürdürülebilir ve Rekabet için Dijitalleşme şarttır. Yönetim kültürü-Örgütsel kültür ve benzeri durum gözlemlenmelidir. Eksik varsa geliştirilmelidir.
• Dijital yetenek ve teknik ekip yeterli mi?...
Değilse geliştirilmelidir.

Yani Belediyeler Kent için projeler yapmayı hedefliyorsa öncelikle kendi yapısına her yönden hakim olmalı ve öncelikle iç bünyesindeki eksikleri hızlı bir şekilde tamamlamalıdır.

2018'de 136 Belediye ve 2020 de 56 Belediye'yi yerinde gözlem sonucu diyebilirim ki;

FON – HİBE Kaynaklı Projeler konusunda Belediyeleri şu şekilde sınıflayabiliriz:

1-Hiç bilgisi olmayanlar.
2-Bilgisi var. Fakat gerçekleyebilme hedefli nasıl yol alınacağını bilmeyenler,
3-Yapabilecek olup yoğunluk/farklı gerekçelerle bu çalışmalara zaman ayıramayanlar,
4-Çok profesyonelce yapabilenler.
Hibe Kaynaklı Projelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2009 da kendi oluşturduğu Proje Birimi ile;
• Kalkınma Ajansı
• AB Başkanlığı
• MFİB
• STK Başkanlığı
• MATRA
• UN
• UCLG
• Ve diğer kaynaklardan
• Ulaşım+Eğitim+Dezavantajlı Grup+Çevre+Gençlik+Tarım+Turizm ve Kültür konularında gün itibarıyla toplamda 4.974.613 EURO sağlamıştır.

Bir başka belediye sadece 2104-2020 arasındaki hibe projelerinden 2.711.731 EURO hibe almıştır.

Aslında Bakanlıklar dahil bütün oluşumlar Belediyelere Fon-Hibe kaynaklı projelerle ilgili bilgileri iletiyor.

Ayrıca bu kaynakları çok iyi takip eden Özel/Parti Yerel Yönetim Birimleri ile tavsiyeli bağlantılı Danışmanlık firmaları da vardır.

Öyleyse yapılması gereken Akıllı Şehirler temelli veya diğerleri ile ilgili önce Belediyeler iç durumunu gözlemlemeli ardından kentin önceliklerini sürdürülebilir ve sürekli olması açısından Kent paydaşlarıyla saptayarak projelere yönelmelidirler.

Ve bu kapsamda da Belediyeler "En azından kendi yapısını oluşturana kadar" dışarıdan Danışmanlık Hizmetleri alarak Fon-Hibe Projeleri ağırlıklı çalışmalar yapmalıdır.

Sevgi ve Sağlıkla kalın...
ncmozdmr


Katkıları için Hüsnü Baysal'a teşekkür ederiz

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın