Hatay, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

Danışmanlık öyle enteresan bir şey ki; Kişi ve/veya kurumca göreve getirildiğinizde mevcut olan işleyişi bozmanızdan rahatsız olan bir kitle ile karşılaşırsınız. Hele hele mevcut yapıda aynı tanımlama da olanlar varsa, görev almamanız veya sizin gelişinizi engelleyemediyse başarısız olmanız için neler yapılır neler...
Hatay, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

Kişi/Kurumun zarar göreceğinin empatisi bile çoğu zaman yapılmaz. Bir başka saptama; Bazıları 1 numaralı yöneticiliği iyi yapar. Bazıları 2 numarayı çok iyi yapar. Az da olsa bir kesim var ki, onlar hem bir numaralı hem de iki numaralı görevi çok çok iyi yapar. İşte buna en uygun alt yapısı olanlar Danışman'lardır.

 

Her danışman, bir süre sonra yapan (uygulayan) olmayı pek dillendirmese de ister.

 

Gelelim yazımıza:

 

Hatay Büyükşehir Belediyesi dünyada bir ilke daha imza attı.

Tarihinde ilk defa bir şehir Unesco'dan ikinci bir tescil aldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın destekleri ile Hatay Unesco Gastronomi Şehrinden sonra Hatay Unesco Learning City (Öğrenen Şehirler) Küresel Ağı’na üye oldu. Bu konuda Hataylı tüm yöneticileri kutlarız. Öğrenen şehirlerin temeli hayat boyu öğrenmedir. Bu kazanımı Öğrenen Şehir Hatay’da herkesi bilgi toplumuna hazırlayarak ve akıllı dönüşümü hızlandırarak küresel rekabette öncü olmaya evirmeliyiz.


Hatay’ın üyeliğe katılma süreci UNESCO Türkiye web sayfasında şu şekilde paylaşılmıştır:


“2013 yılında oluşturulan UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC), üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi ve diyaloğu; karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkân sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemektedir. 1 Ocak 2019 itibariyle 52 ülkeden 224 üyesi olan Ağ’a, Hatay üye olarak kabul edilmiştir. Böylelikle Konya, Eskişehir ve Bolu’dan sonra bu Ağ’a üye olan dördüncü şehrimiz Hatay olmuştur.


UNESCO Genel Direktörlüğünün Kategori 1 Merkezleri aracılığıyla Yerel Yönetimleri de UNESCO süreçlerine dâhil ettiği programlardan biri olan Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na başvurular, ilgili Belediyeler tarafından UNESCO Millî Komisyonlarından alınan destek mektuplarıyla yapılmaktadır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan başvuru dosyası, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu uzmanlarınca değerlendirilmiş, Belediye uzmanlarıyla yapılan istişarelerden sonra yetkili kurulların da uygun görüşüyle başvuru süreci sonuçlandırılmıştır.


Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Programına üye olan Hatay Büyükşehir Belediyesi, üyeliği sonrasında Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişebilecek, hareketli bir çalışma ağının parçası olacak, diğer Öğrenen Şehirler ile bilgi paylaşımında bulunabilecek; uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ağ ile iletişimde olacaktır.”

 

Öğrenen Şehirler (Learning Cities) Programı Nedir?

 

“Öğrenen Şehirler (Learning Cities)” Programı, Almanya’da bulunan ve Kategori 1 Merkezi olan “UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” tarafından yürütülmektedir. İlki 2013 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “1. Küresel Öğrenen Şehirler Konferansı”nın ikincisi 2015 yılı Mayıs ayında Meksika’da gerçekleştirilmiştir.

 

“Öğrenen Şehirler”e ilişkin düzenlenen ilk Konferans olan 2013 Pekin Konferansının Kavram Kâğıdında şu ifadeye atıf yapılmıştır: UNESCO Üye Devletleri hayat boyu öğrenmeye teşvik etmek ve harekete geçirmek için 34/C4- 2008–2013 için Orta-Dönem Stratejisi içerisinde “Kapsayıcı Hedef 1: Herkes için kaliteli eğitime erişme ve hayat boyu öğrenme” ifadesini kullanmıştır.

 

Aynı zamanda, UNESCO 37/C5 Belgesinin UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” başlığı altında, 62. sayfanın 01302 maddesinde UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Küresel Ağını (UNESCO GLCN) genişletmek” ifadesi yer almaktadır.

 

“Öğrenen şehirler herkes için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder”

 

Öğrenen şehirler:
• Temel eğitimden yüksek eğitime kadar kapsayıcı öğrenimi teşvik etmek için her sektördeki kaynaklarını etkin şekilde kullanan,
• Ailelerdeki ve toplumlardaki öğrenmeyi tekrar canlandıran,
• İşyerlerindeki öğrenmeyi faaliyete geçiren,
• Modern öğrenme teknolojilerinin kullanımını arttıran,
• Öğrenmenin kalitesini ve muazzamlığını geliştiren ve
• Hayat boyu öğrenme kültürünü teşvik eden şehirlerdir.

 

Öğrenen Şehirlerin Temel Özellikleri

 

Bir Öğrenen Şehir İnşa Etmenin Yararları
• Kişisel gelişim ve sosyal bütünleşme
• Ekonomik kalkınma ve kültürel çeşitlilik
• Sürdürülebilir kalkınma

 

Bir Öğrenen Şehrin Temel Yapı Taşları

 

Eğitim sistemindeki kapsayıcı öğrenme
• Ailelerdeki ve toplumlardaki öğrenmenin tekrar canlanması
• İşyerlerindeki öğrenmenin faaliyete geçmesi
• Öğrenme kalitesinin ve muazzamlığının gelişmesi
• Modern öğrenme teknolojilerinin kullanımının artması
• Hayat boyu öğrenme kültürünün teşvik edilmesi

 

Bir Öğrenen Şehrin İnşasındaki Temel Koşullar

 

• Güçlü siyasi irade ve bağlılık
• Bütün paydaşların yönetimi ve katılımı
• Kaynakların seferberliği ve kullanılması

 

Neden Öğrenen Şehirler İnşa Etmeliyiz?

 

“Hayat boyu öğrenme, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma için zemin hazırlamaktadır”

 

Değişim vatandaş ile başlar

Vatandaşlar, değişmekte olan sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek konularında güçlendirilmelidir.

 

• Hayat boyu öğrenme vatandaşların güçlendirilmesinde önemli bir yoldur

Vatandaşlara geniş öğrenme olanakları sağlanması, onların sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan beceri, yeterlik ve tavrı kazanmalarına yardım etmektedir.

 

• Uygulama yerel seviyede yapılır

Şehirler, vatandaşların öğrenmelerine olanak verme ve öncü olma hususunda potansiyele ve imkânlara sahiptirler.

 

Hayat boyu öğrenme kavramı çok eski bir düşüncedir; insanlığın temel-yaşamsal bir özelliği olmakla birlikte, bütün kültürlerin derin köklerinde yer almaktadır.

 

Hızlı değişen bir dünyada yaşadığımız göz önüne alındığında, ekonomik ve siyasi normların sürekli olarak yeniden tanımlandığını görmekteyiz. Çalışmalar göstermektedir ki, hayat boyu öğrenmeye devam edenler –farklı farklı bağlamlarda yeni bilgiler, beceriler ve tutumlar edinen vatandaşlar- çevrelerindeki değişime daha rahat ayak uydurabilmektedirler. Hayat boyu öğrenme ve öğrenen toplum düşünceleri bu sebeple bugünkü kuşağın sürdürülebilir toplumlara dönüşmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

 

Geçtiğimiz senelerdeki en kayda değer gelişmeler ‘öğrenen toplumlar’, ‘öğrenen şehirler’ ve ‘öğrenen bölgeler’in büyümesidir. Her ne kadar bu kavram gelişmiş bölgelerde sağlam bir temele sahip olsa da gelişmekte olan ülkeler de hayat boyu öğrenme konusunda yavaş yavaş yer edinmektedir. Artık daha fazla Üye Devlet öğrenen şehirler, bölgeler ve topluluklar olma konusunda hak talep etmektedirler ve bu konuda yapılan çalışmalar dikkate değer seviyededir. Dünyanın farklı bölgelerinden 1000’den fazla şehir kendilerini “öğrenen şehir” olarak ilan etmiştir.

 

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC) Nedir?

 

‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, esinlenme, uzmanlaşma ve en iyi uygulama hususları için uluslararası bir politika odaklı ağdır.’

 

Her şehir eşsizdir. Ancak öğrenme konusunda şehirlerin paylaştığı belirli özellikler bulunmaktadır. Öğrenen şehirler, diğer şehirler ile kalkınma her seviyesinde fikir paylaşmak ve diğer şehirlerde hali hazırda bulunan sorunlara çözüm bulmak gibi konularda yarar görmektedir.

 

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyalogunu ve üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemek ve geliştirmektedir.

 

Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir ve topluluk “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika diyalogundan, eylem araştırmalarından, kapasite geliştirmeden, karşılıklı öğrenmeden ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli “Öğrenen Şehir” yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmaktan yararlanmayı amaçlamaktadırlar.

 

Bu bağlamda Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na katılarak aşağıdaki olanaklardan yararlanmanın yollarını açmıştır:

 

Rehberlik ve Destek Hizmetleri

• Öğrenen Şehirlerin inşası için gerekli araçların ve stratejilerin edinilmesi
• Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişilmesi

 

Hareketli Bir Çalışma Ağının Parçası Olmak

• Diğer Öğrenen Şehirler ile bilgi paylaşımında bulunulması
• Uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ağ ile iletişimde olunması
• Ortaklıklar kurulması
• Konferans ve toplantılara ev sahipliği yapılması

 

Gayretlerin Tanınmasının Tadını Çıkarmak

• Çalışmaların paylaşılması ve diğer şehirlere ilham kaynağı olunması
• Şehrin (Hatay’ın) vitrine çıkarılması

 

Sonuç: Konya, Eskişehir, Bolu ve Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda kurdukları/kuracakları iletişimlerle geliştirecekleri hayat boyu öğrenme programlarını özellikle teknoloji temelli programları her yaştan şehir yaşayanı ile paylaşarak insan odaklı akıllı toplum olma yolunda mutlaka bir ilerleme içinde olarak Ülkemiz’in bu vb. platformlarda yer almak isteyen şehirlerine de öncülük edeceklerdir.

Bu bağlamda Akıl Şehir uygulamalarında süreklilik ve sürdürülebilirliğin ilk aşaması olan Öğrenen Şehirlerin tarımdan endüstriye, enerjiden ulaşıma vb. uygulamaları da kapsayan farklı yapılarda durmaksızın öğrenmesinin şehir paydaşlarınca benimsenmesi her bir Öğrenen Şehrimizi süreç içerisinde dünyaca bilinen Akıllı Şehirler arasına sokacaktır.

 

 

Kaynaklar:


- UNESCO Türkiye web sayfası
- Hatay Büyükşehir Belediyesi web sayfası

 

 

Katkıları için Hüsnü Baysal’a teşekkürler

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın